Vés al contingut

Presentació

El Centre de Tractament de Residus, explotat en règim de servei públic per CTRA,SA, està format per una planta de valorització energètica dels residus -aprofita la calor per generar electricitat-, una deixalleria i una planta de transferència i emmagatzematge de residus valoritzables -que es poden reciclar. CTRASA és una societat anònima de capital andorrà, integrada pel Govern d'Andorra i Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA). El Centre de Tractament de Residus ocupa una superfície de 23.000 m2, als quals s’accedeix per la carretera de la Comella. Està situat a la muntanya i a prop del casc urbà d'Andorra la Vella. El disseny del CTR es va fer per respondre a les necessitats actuals i futures del país en relació al tractament dels seus residus, i s'adapta a les variacions demogràfiques estacionals (en temporada alta de turisme es generen més residus, que cal tractar), a més de complir amb la legislació. La instal·lació té una capacitat de combustió màxima d'entre 8 i 9 tones l'hora.

Les instal·lacions

El Centre de Tractament de Residus ocupa una superfície de 23.000 m2. Aquest està format per una deixalleria, una planta de transferència i emmagatzematge de residus valoritzables i una planta de valorització energètica. La deixalleria recull els residus de les empreses de caràcter industrial del país -de la construcció, de tallers mecànics, etcètera- i de les deixalleries comunals i permet reciclar els materials que no disposen de contenidor específic i que no és convenient que vagin barrejats amb la bossa del rebuig, com poden ser bombetes, bateries, material electrònic, etcètera. La planta de transferència serveix per emmagatzemar els residus provinents de la recollida selectiva i de les deixalleries d'Andorra i així optimitzar el seu posterior trasllat a les plantes de tractament especialitzades d'Espanya i França. Finalment, la planta de valorització energètica converteix aquells residus que no es poden reciclar en energia elèctrica aprofitant els gasos generats en la seva combustió. Aquesta està equipada amb tecnologies modernes que no perjudiquen el medi ambient i que garanteixen l'eficàcia i un alt rendiment energètic.

Residus tractats

El Centre de Tractament de Residus d’Andorra tracta els diferents tipus de residus de forma diferent, segons la seva composició es reciclen o s'incineren. La deixalleria rebrà tots els residus recollits gràcies a la col·lecta selectiva o per aportacions de particulars i els transportarà als pertinents centres de tractament. Els residus que no es poden reciclar són valoritzats energèticament al Centre de Tractament de Residus. Aquests es classifiquen en les següents categories:
  • Residus domèstics i residus industrials banals -rebuig, orgànic...
  • Residus carnis -de ramaders, escorxadors, carnisseries...
  • Residus hospitalaris i sanitaris
  • Fangs de les estacions depuradores
Cada un d'aquests residus té una via diferent de recepció i introducció al forn, i s'aprofiten els gasos generats en la combustió per generar electricitat.
  • Els residus domèstics i els industrials banals es dipositen a la fossa de recepció, encara que alguns són triturats prèviament.
  • Els residus carnis, abans d'anar a la fossa se sotmeten a un tractament de trituració i assecat.
  • Els residus sanitaris arriben dins de contenidors hermètics, després de comprovar que no estiguin contaminats per radiació, van a la fossa amb el mateix contenidor, així s'assegura que ningú entri en contacte directe amb el residu.
  • Els fangs que arriben de les estacions depuradores d'aigües residuals es classifiquen en dos categories: els secs, que són abocats directament a la fossa de recepció de residus, i els humits, que abans d'anar a la fossa passen per un procés d'assecament.

Pla de dimensionament i obsolescencia 2022-2035

La disposició addicional de la Llei 2/2022 encomana al Govern que, en el termini de nou mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, és a dir el 9 de novembre del 2022, elabori un pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035 de la planta de valorització del Centre de Tractament de Residus d'Andorra en funció dels objectius i l'estratègia d'Andorra en matèria d'economia circular. En compliment d'aquesta encomana s'elabora el present pla, que té en compte les directrius en matèria d'economia circular previstes a la Llei 25/2022, del 30 de juny, d'economia circular (LEC) i a la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).